Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper. 

 

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.kinderbrein.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan. 

 

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de website www.kinderbrein.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. 

1. Identiteit van de verkoper 

Naam onderneming: Kinderbrein

Rechtsvorm: éénmanszaak 
handelend onder de naam: Kinderbrein

Adres maatschappelijke zetel: Bevrijdingslaan 59, 3665 As

Vestigings- en bezoekadres: nvt

Telefoonnummer: 0494161656

Faxnummer: nvt

E-mailadres:  ellen@kinderbrein.be

Bereikbaarheid: via email of telefoon

Ondernemingsnummer:BE 0896.882.388


Btw-identificatienummer: nvt – vrij beroep

 

 

 

2. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. 


Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. 

 

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.


Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. 

 

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via ellen@kinderbrein.be

 

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet. 

 

 

3. Het herroepingsrecht:

 

Geen herroepingsrecht op e-learning(art.VI.53 W.E.R.)

 

In welbepaalde gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht. Het betreft:

  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Heeft de consument niet vooraf uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering vóór het einde van de herroepingstermijn en/of heeft de consument niet uitdrukkelijk erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest, dan zal de consument alsnog zijn aankoop kunnen herroepen en hiervoor geen enkele kost moeten dragen.

 


4. Weigeren van bestellingen 

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

 

5. Kenmerken van het goed: 

E-learning.

 

6. Prijs van het goed 


De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen. 

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 

7. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.


Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

 

8. Betaling 

 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

 

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

 

Bij niet‑betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant.  

 

 

 

9. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen 

 

Via bankoverschrijving of online betaling via de webshop. 

 

 

10. De wijze en termijn van levering 

 

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld. 

 

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. 

 

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

 

De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

 

Bestellingen worden via het emailadres van de Koper geleverd. 

 

            

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

 

 

 

 

11. Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

 

De Koper krijgt levenslang toegang tot de e-learning. 

 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

 

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen. 

 

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.   

 

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. 
 

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. 

 

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen. 

 

 

13. Overmacht 

 

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

 

 

14. Klachten 

 

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt: 

  • Per e-mail via: ellen@kinderbrein.be
  • Per telefoon via: 0494161656 

 

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. 

 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

 

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen. 

 

 
15. Aansprakelijkheid van de verkoper 

 

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 

 

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

 

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper. 

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

 

 

17. Deelbaarheidsclausule 

 

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

 

 

18. Privacy 


De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. 

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper. 

 

 

 
© 2021 - 2023 Kinderbrein | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel